VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8174/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 15486 BTC-QLN ngày 02 tháng 11 năm 2009), về việc Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Trị tiếp nhận viện trợ 02 xe ô tô, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ýkiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Trị tiếp nhận 02 xe ô tô hai cầu, mới 100%, tay lái thuận do Quỹ Hỗtrợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ các hoạt động rà phábom mìn lưu động của Dự án “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiếntranh”.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngTrị tiếp nhận 02 xe ô tô nói trên, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và lưuý các ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ; các Vụ: NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc