VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8175/VPCP-QHQT
V/v tham dự Khóa họp lần thứ III Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hungari.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 11036/BCT-HTQTngày 03 tháng 11 năm 2009 về việc thành lập đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lầnthứ III Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hungari về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướngChính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương về việc thành lậpđoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ III Ủy ban hỗn họp về hợp tác kinh tếViệt Nam – Hungari và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hungari; thời giankhoảng 01 tuần trong tháng 01 năm 2010 tại Hungari. Bộ Công Thương lưu ý thànhlập đoàn gọn nhẹ, gồm: Chủ tịch Phân ban, Thư ký Phân ban, đại diện các Bộ:Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Bưu chính Viễn thông, Y tế và các doanh nghiệp quan tâm.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liênquan chuẩn bị nội dung Khóa họp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung vào cụthể hóa các nội dung mà Thủ tướng hai nước đã thống nhất trong chuyến thămchính thức Hungari của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tháng 9 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc