VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8177/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh (các công văn số 1325/UBND-CN ngày 23 tháng 7 năm 2010 và số 1904/UBND-CN ngày 14 tháng 10 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 5711/BKH-GS &TĐĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010), Giao thông vận tải(công văn số 5729/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2010), Tài chính (công văn số 11162/BTC-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2010) về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến giaothông tỉnh lộ 282 - quốc lộ 18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninhquyết định theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng tuyến giao thông tỉnh lộ 282 -quốc lộ 18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT, lựa chọn Nhà đầu tư thựchiện dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm2009 của Chính phủ.

2. Về nguồn vốn đầu tư thực hiện Dựán: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tảivà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề xuất nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý