TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81775/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày22 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH cơ khí-Thương mại Khải Minh
Mã số thuế: 0101337553
Địa ch: số 19, tổ 7, khu ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Cục thuế Thành phố Hà Nội nhận được công văn số 23- 15/CV-KM ngày 01/12/2015 của Công ty TNHH cơ khí-Thương mại Khải Minh (sau đây gọi Công ty Khải Minh), (theo Phiếu chuyển số 1260/PC-TCT ngày 02/12/2015 của Tổng cục Thuế) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính như sau:

Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gc; thiết bị san phng đng ruộng; máy gieo hạt; máy cy; máy trng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, r; máy đn chè, máy hái chè; máy tut đập a; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điu...), thủy sản; máy thu gom, bc mía, lúa, rơm rạ trên đng; máy p, nở trứng gia cm; máy thu hoạch có, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.”

- Căn cứ điểm 1 Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp:

1. Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

- Máy móc, thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi, silo chứa cám, hệ thống tải nguyên liệu và các phụ tùng thay thế là các máy, thiết bị (nghiền, trộn, máy ép viên, silo chứa, hệ thng băng tải) sử dụng chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; ”

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điu 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụngthng nhất cho tng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khu, sản xuất, giacông hay kinh doanh thương mại...

Căn cứ công văn s 18355/BTC-CST ngày 10/12/2015của Bộ Tài chínhvề việc áp dụng công văn 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015

Căn cứ các quy định trên Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Trường hợp, Công ty Khải Minh sản xuất, bán các loại máy móc, thiết bị,sản xuất thức ăn chăn nuôi, silo chứa cám, hệ thng ti nguyên liệu và các phụtùng thay thế là các máy, thiết bị (nghiền, trộn, máy ép viên, silo chứa, hệ thốngbăng tải) sử dụng chế biến thức ăn gia súc, gia cầm thì thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT theo quy định tại Điểm 1 công văn số 1 2848/BTC-CST ngày15/9/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty đã kê khai nộp thuế GTGT với máy móc thiết bịđược hướng dẫn tại công văn số 12848/BTC-CST từ ngày 01/01/2015 đến ngày15/9/2015 thì không điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại công văn số 18355/BTC - ngày 10/12/2015 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty Khải Minh sản xuất và cung cấp các loại máy móc,thiết bị không được quy định cụ thể tại Điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Đối với các máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nôngnghiệp chưa được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sảnxuất nông nghiệp quy định tại điểm 1 công văn s12848/BTC-CST ngày15/9/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 3 Thông tư s26/2015/TT-BTC thì đề nghị công ty có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để đượchướng dẫn.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH cơ khí-Thương mạiKhải Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Chi cục Thuế Huyện Thanh Trì;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn