BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v hủy tờ khai hải quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương khi thực hiện điểm 2.11 công văn số 5203/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2013 đối với việc hủy tờ khai hải quan đã được hệ thống phân vào luồng vàng, luồng đỏ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Việc hủy tờ khai đối với các tờ khai hệ thống đã phân vào luồng vàng, luồng đỏ thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan; Điều 31 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và Điều 14 Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Để quản lý chặt chẽ việc hủy tờ khai và tránh gian lận hàng hóa qua việc hủy tờ khai hải quan, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xem xét từng trường hợp cụ thể về việc xin hủy tờ khai để quyết định việc hủy tờ khai đã đăng ký.
Yêu cầu Ban quản lý rủi ro báo cáo Lãnh đạo Tổng cục (đồng thời gửi cho Cục Giám sát quản lý) kết quả triển khai, thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6908/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2012 về việc tờ khai hải quan trước ngày 03/01/2014.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục TXNK, Ban QLRR (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh