VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Xin chủ trương thanh toán chi phí thuốc Bảo hiểm y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Y tế;- Bộ Tài chính;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 942/TTr-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc xin chủ trương thanh toán tiền thuốc tại một số địa phương thực hiện chưa đúng quy định về cung ứng thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6796/BKHĐT-LĐVX ngày 01 tháng 10 năm 2014), Tài chính (công văn số 14111/BTC-HCSN ngày 07 tháng 10 năm 2014), Tư pháp (công văn số 4256/BTP-PLHSHC ngày 09 tháng 10 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến:
1. Đồng ý áp dụng Phương án 1 theo đề xuất của Bộ Y tế tại văn bản số 942/TTr-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2014: Căn cứ giá thuốc trúng thầu năm 2013 thấp nhất của các cơ sở khám chữa bệnh thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận, đã thực hiện đấu thầu mua thuốc theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập, để thanh toán chi phí thuốc Bảo hiểm y tế đối với những địa phương, đơn vị chưa thực hiện đấu thầu mua thuốc theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012;
Áp dụng Phương án 2 đối với những thuốc không có trong kết quả đấu thầu tại các địa phương lân cận: Căn cứ mặt bằng chung giá thuốc trúng thầu năm 2013 của các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện đấu thầu mua thuốc theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC (là giá thuốc đã trúng thầu tại nhiều cơ sở y tế, địa phương khác nhau) để thanh toán.
2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chủ trương trên; Khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đấu thầu thuốc theo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3), mn
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định