BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 817TCHQ/KTTT
V/v: Thanh khoản hàng SXXK của Cty Chutex

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 723/HQBD /CVngày 21/10/2004 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc về chứng từ thanh toántrong quá trình hoàn thuế (không thu thuế) loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàngxuất khẩu của Công ty Chutex, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại công văn số240TC/TCT ngày 19/01/2000 và số 8282TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính thì:Khi làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK,doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán lô hàng xuất khẩu cho cơ quan hảiquan; Các quy định về chứng từ thanh toán được thực hiện theo nội dung hướngdẫn tại công văn số 8282TC/TCT ngày 12/8/2003.

- Trường hợp của Công ty Chutex nếugiá thực thanh toán giữa Công ty Chutex với Công ty Kanmax khác với giá ghi trênhóa đơn và tờ khai hải quan hàng xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài (theo Côngty Kanmax chỉ định) đã được thỏa thuận rõ trong hợp đồng xuất khẩu ký giữa Côngty Chutex và Công ty Kanmax; khi xuất khẩu giá Công ty Chutex khai báo trên hóađơn thuế GTGT bằng với giá thực thanh toán giữa Công ty Chutex và Công tyKanmax thì chấp nhận chứng từ thanh toán do Công ty xuất trình để xét hoàn thuế(không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất và thực xuấtkhẩu của Công ty Chutex.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Bình Dương biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VP (2); KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An