BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 818/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
(Văn phòng Quốc hội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 790/VPCP-KTTH ngày 21.02.2005 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuếnhập khẩu lô hàng xe đạp đã qua sử dụng do Tổ chức từ thiện Nhật Bản NPO KANKYORESEACH KENKYUJO tặng con gia đình thương binh, liệt sĩ học giỏi, có hoàn cảnhkhó khăn với mục đích từ thiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, mục II, phần DThông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính thì hàng hóa là quàbiếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện thì được xét miễn thuế nhậpkhẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan. Hồ sơ xét miễn thuế gồm:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuếcủa tổ chức được biếu tặng.

- Thông báo hoặc quyết định hoặcthỏa thuận tặng hàng hóa;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đãlàm thủ tục hải quan;

- Thông báo thuế của cơ quan Hảiquan.

(Trừ công văn là bản chính, cáchồ sơ khác là bản photocopy có dấu sao y bản chính và chữ ký của lãnh đạo tổchức được tặng quà).

Tổng cục Hải quan thông báo để Tạpchí Nghiên cứu lập pháp biết và gửi bổ sung hồ sơ về Tổng cục Hải quan (162Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) để được giải quyết theo đúng quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Lưu: VP; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An