BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/TCT-CS
V/v ấn định thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1183/CT-THNVDT đề ngày7/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc ấn định thuế đối với người nộp thuếtheo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

- Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về ấn địnhthuế đối với người nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạmpháp luật về thuế như sau:

“1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấnđịnh thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký thuế;

b) Không nộp hồ sơ khai thuế: nộp hồ sơ khai thuế sau mườingày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn giahạn nộp hồ sơ khai thuế.

c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêucầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căncứ tính thuế;

d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực,chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tàiliệu cần thiết liên quan đến việc xác định sổ thuế phải nộp trong thời hạn quyđịnh;

e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụkhông theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thựchiện nghĩa vụ thuế.

2. Các căn cứ ấn định thuế bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế;

b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặthàng, ngành nghề, quy mô;

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.

3. Việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thựchiện theo quy định tại Điều 39 của Luật này.”

- Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị địnhsố 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“1. Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếungười nộp thuế vi phạm trong các trường hợp sau:

a) Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của LuậtQuản lý thuế.

b) Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kểtừ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồsơ khai thuế theo quy định;

c) Không bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quanquản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, trung thực,chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp.

d) Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ vàcác tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đãhết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

e) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứngminh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kếtoán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng cácyếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp.

g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thựchiện nghĩa vụ thuế;

h) Đã nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế nhưngkhông tự tính được số thuế phải nộp.

2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuếphải nộp:

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếutố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứngminh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kếtoán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng cácyếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phảinộp.

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuếhạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá giao dịch thôngthường trên thị trường.

Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá giao dịchtheo thỏa thuận khách quan giữa các bên không có quan hệ liên kết.

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụ do cơquan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của cácdoanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanhnghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tạiđịa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán,giá mua và số thuế phải nộp.”

- Chương XII Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định vềxử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế nộpthuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật về thuế thuộc trường hợp bị ấnđịnh thuế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định tại Điều 37Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời tùy theo hành vivi phạm của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện các hình thức xử lý vi phạmvề thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường