BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 818 TCT/PCCS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1579/CT-NQD ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc chính sách thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.2, mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu từ thuế làm đại lý bán hàng đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng, khi bán hàng đại lý sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng của cơ sở đại lý. Hoá đơn ghi rõ hàng bán đại lý, giá bán chưa có thuế, thuế suất, mức thuế GTGT và tổng cộng tiền thanh toán theo đúng giá quy định của bên chủ hàng”. Đối chiếu với quy định định nêu trên thì Công ty SX - XNK Minh Khai tuy có hợp đồng đại lý với Công ty liên doanh ô tô Việt Nam - Daewoo và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, song Công ty liên doanh ô tô Việt Nam - Daewoo và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam không xuất hoá đơn gio hàng đại lý cho Công ty SX - XNK Minh Khai mà khi bán hàng xuất hoá đơn trực tiếp cho khách hàng. Vì vậy, hoạt động dịch vụ của Công ty SX - XNK Minh Khai thực chất là dịch vụ môi giới hưởng hoa hồng nên phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương