ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 818/UBND-CCHC
Về kinh phí phục vụ cho việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính tại các sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận – huyện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban – ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện.

Thủtướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phêduyệt Đề án Đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nướcgiai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30); Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề ánĐơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn2007-2010.

Đểbảo đảm yêu cầu tiến độ các công việc nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố đềnghị Thủ trưởng các sở-ban-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyệnđẩy nhanh tiến độ thực hiện thống kê thủ tục hành chính và bố trí kinh phí chocông tác thực hiện (kinh phí ngoài khoán). Giao Sở Tài chính hướng dẫn thủ tụcbổ sung kinh phí ngoài khoán các sở-ban-ngành thành phố; Ủy ban nhân dânquận-huyện tự cân đối kinh phí trong ngân sách quận-huyện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND/TP: CT, PCT/TT;
- Sở Tài chính;
- Thành viên Tổ Đề án 30;
- Lưu VT (Tổ Đề án 30).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài