NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8180/NHNN-TT
V/v tăng cường an ninh tại ATM

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanhtoán có máy ATM

Qua theo dõi đối với tình hình hoạtđộng ATM của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam thấy hiện nay mới xuất hiện một số trường hợp kẻ gian sử dụng các thiết bịcắt phá ATM để lấy trộm tiền trong két như phản ánh tại bài báo “Cắt máy ATM,trộm hơn 800 triệu đồng” trên trang điện tử báo Tuổi trẻ ngày 22/10/2010. (đínhkèm).

Để đảm bảo an toàn về tiền mặt trongkét và an toàn chung cho hệ thống ATM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Quýngân hàng nâng cao cảnh giác, kiểm tra xem xét tình hình an ninh tại các địađiểm đặt ATM; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan an ninh và có các biệnpháp để phòng, chống loại tội phạm này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để báo cáo);
- Lưu: VP, TT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Kim Chinh