BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8185/BGDĐT-GDĐH
V/v Lập danh mục mã trường và mã đơn vị đăng ký dự thi các trường nghề năm 2011.

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để thực hiện chính sách ưu tiên theokhu vực đối với các thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạođề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các quy định hiện hành của nhànước về việc phân chia địa giới hành chính để xác định, thống kê, lập danh mụcmã trường và mã đơn vị đăng ký dự thi các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghềtrực thuộc các địa phương, bộ, ngành… quản lý đóng trên địa bàn tỉnh (theo mẫuphụ lục I, II)

Số liệu thống kê, báo cáo gửi theođường bưu điện chuyển phát nhanh về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đàotạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30/12/2010 và địa chỉ Email:[email protected]

Điện thoại: 04-38681386; Fax:04-38681550.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

PHỤ LỤC I

DANH MỤC MÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ,TRUNG CẤP NGHỀ
(Kèm theo Công văn số 8185/BGD ĐT-GDĐH ngày 6/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo)

DANH MỤC MÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ,TRUNG CẤP NGHỀ

NĂM 2011

SỞ GD-ĐT: .......................(Ví dụ: 02 TP. HỒ CHÍ MINH)

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

02

Giá trị nối tiếp (1)

Quy định khu vực đối với trường nghề (2)

02

02

02

02

02

02

02

Ghi chú:

1. Giá trị nối tiếp (1) : Năm 2010 Mã trường cuối cùng trongDanh mục mã trường phổ thông của Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh là 202thì danh mục mã trường nghề nối tiếp là 203 (quy ước hết số trường Cao đẳngnghề đến trường Trung cấp nghề)

2. Quy định khu vực đối với trường nghề (2):: Cách quy địnhnhư đối với quy định các trường phổ thông trung học.

Người lập biểu

(Điện thoại liên hệ)

...........,ngày .......... tháng ..........năm 2010.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

DANH MỤC MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THITRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ
(Kèm theo Công văn số 8185/BGD ĐT-GDĐH ngày 6/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo)

DANH MỤC MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2011

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....................(Vídụ: 02 TP. HỒ CHÍ MINH)

Ban tuyển sinh

Mã Quân/ huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị ĐKDT

02

01

Giá trị nối tiếp (1)

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

03

02

03

Ghi chú:

1. Giá trị nối tiếp (1) : Mã đơn vị ĐKDT cuối cùng trongDanh mục đơn vị đăng ký dự thi năm 2010 của Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ ChíMinh là 97 thì Mã đơn vị ĐKDT trường nghề nối tiếp là 98 (quy ước hết số trườngCao đẳng nghề đến trường Trung cấp nghề)

Người lập biểu

(Điện thoại liên hệ)

...........,ngày .......... tháng ..........năm 2010.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)