BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8186/BGDĐT-GDCN
V/v báo cáo kết quả TS năm 2012 và kế hoạch TS TCCN năm 2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Cáctrường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có đào tạo Trungcấp chuyên nghiệp.

Để có cơ sở tổng kết và đánh giá công tác tuyển sinh trungcấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2012 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học, cao đẳng trựcthuộc Bộ GDĐT có đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện mộtsố nội dung sau đây:

1. Báo cáo về Bộ GDĐT kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm2012 (theo mẫu 1b, 2b, 3b). Trong báo cáo, đề nghị các trường nêu rõtổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượngthí sinh nhập học. Đồng thời, đề nghị các trường phản ánh những khó khăn, vướngmắc trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghịvới Bộ GDĐT về Quy chế tuyển sinh cũng như các văn bản hướng dẫn công tác tuyểnsinh TCCN.

2. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2013 (theo mẫu 4b), trong đó đề nghị các trường chỉ dự kiến kế hoạch tuyểnsinh TCCN năm 2013 đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo(tính đến thời điểm báo cáo).

Nhận được văn bản này, đề nghị các trường triển khai thựchiện, đồng thời gửi báo cáo tổng hợp kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2012và dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2013 về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyênnghiệp) - số 49 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/12/2012, đồngthời gửi file mềm theo địa chỉ email: [email protected] Bộ GDĐT sẽ không thôngbáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 và không đăng tải thông tin tuyển sinh của cáctrường trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2013” và website của BộGDĐT đối với những trường không báo cáo về Bộ GDĐT theo các quy định trên (đểthuận tiện cho việc thống kê số liệu tuyển sinh năm 2012 và biên tập tài liệu“Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2013”, đề nghị các trường không sửa đổi, khôngbổ sung cấu trúc file biểu mẫu, trong đó các biểu mẫu 1b, 2b, 3b được thực hiệntrên Office Excel, biểu mẫu 4b được thực hiện trên Office Word, các biểu mẫunày được đăng tải trên website: www.moet.gov.vn, mục tin tức GDCN).

Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Đàm Duy Đức - Chuyênviên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GDĐT, điện thoại/fax: (04) 3623 0745; 0988949 959.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Như Nghệ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN