BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8189/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ nguyên liệu của DNTN RoLi theo công văn 1552/TTg-KTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

 Doanh nghiệp tư nhân RoLi.
(Đ/c: 14 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 045/CV ngày 28/12/2013 về việcbổ sung cửa khẩu nhập khẩu gỗ quy định tại công văn số 543/TCHQ-GSQL ngày10/02/2012 của Doanh nghiệp tư nhân RoLi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1552/TTg-KTN ngày 06/9/2011 củaThủ tướng Chính phủ về việc vận chuyển gỗ nguyên liệu từ Campuchia, căn cứ côngvăn số 1389/HQGLKT-NV ngày 16/12/2013 và công văn số 1434/HQGLKT-NV ngày20/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum, đồng ý để Doanh nghiệp tưnhân RoLi được làm thủ tục nhập khẩu số gỗ nguyên liệu đề cập tại công văn số543/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2012 của Tổng cục Hải quan cửa khẩu Tràng Riệc, Kà Tumthuộc tỉnh Tây Ninh về Việt Nam. Việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchiathực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, đề nghị doanh nghiệpxuất trình bản chính công văn số 543/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2012 của Tổng cục Hảiquan và bản chính Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 09/TDTL ngày14/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum để Chi cục Hải quan cửa khẩunhập theo dõi, trừ lùi số lượng gỗ nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Doanh nghiệp tư nhânRoLi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Gia Lai - Kon Tum (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Bình Phước (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Đak Lak (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh