TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6837/HQHP-GSQL đề ngày 16/8/2013 của CụcHải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếuKL-886581-H-474643 do Malaysia phát hành ngày 24/7/2013, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

- Ngày 16/8/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 4805/TCHQ-GSQLhướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra giấy chứng nhậnxuất xứ;

- Mẫu chữ ký của Ông (bà) Normila Baharudin đã đượcTổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 623/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2013.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ hướng dẫntại các công văn nêu trên để kiểm tra, xử lý C/O mẫu D số tham chiếuKL-886581-H-474643 theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha