UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/SXD-KT
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bến Tre, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủ
y ban nhân dân các huyện, thành phố;
-
Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 củaBộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tưxây dựng;

Căn cứ Công văn số 3215/UBND-TCĐT ngày 29 tháng 6 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtheo qui định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD ,

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtrên địa bàn tỉnh Bến Tre từ ngày 15/5/2015, cụ thể như sau:

I. Quy định chung

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát, dựtoán chi phí lắp đặt, dự toán dịch vụ công ích đô thị và các lĩnh vực có liênquan khác theo mức lương đầu vào qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD cụ thểnhư sau:

- Mức lương đầu vào 2.000.000 đồng/tháng từ ngày 15/5/2015 áp dụngđối với các công trình thuộc vùng III (địa bàn Thành phố Bến Tre và huyện ChâuThành);

- Mức lương đầu vào 1.900.000 đồng/tháng từ ngày 15/5/2015 áp dụngđối với các công trình thuộc vùng IV (địa bàn các huyện còn lại của tỉnh BếnTre);

2. Một số chi phí khác được tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xâydựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Quy định cụ thể

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng côngtrình, dự toán lắp đặt thiết bị, dự toán khảo sát

a. Điều chỉnh chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các bộ đơngiá được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC như sau:

TT

Tên bộ đơn giá

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công KĐCNC

Công trình thuộc vùng III (Tp. Bến Tre và huyện Châu Thành)

Công trình thuộc vùng IV (các huyện còn lại)

1

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Công văn số 4892/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo Công văn số 4891/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt (sửa đổi, bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 2690/QĐ- UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh.

4,26

4,05

2

Đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng công bố kèm theo Công văn số 4894/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 củaUBND tỉnh.

4,22

4,01

3

Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát công bố kèm theo Công văn số 4890/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

4,03

3,83

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công

b.1. Đốivới chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bảnggiá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình được công bố tại Công văn số 4893/UBND-TMX DCB ngày14/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đã xây dựng với mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng)thì được cộng thêm khoản chênh lệch chi phí nhân công (Qnc) và chi phí nhiên liệu, năng lượng(Qnl), trong đó:

Qnc =SCi x NCi x (KĐCNC – 1)

Ci: Số ca của loại máy thi công i.

NCi: Chi phí tiền lương thợ lái máy thi công i, xác định theo Bảng giá dựtoán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công vănsố 4893/UBND-TMX DCB ngày 14/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KĐCNC: Hệ số điều chỉnh nhân công, KĐCNC = 4,01 áp dụng đối với công trình thuộcvùng III (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành); KĐCNC = 3,81 áp dụng đối với công trình thuộcvùng IV (các huyện còn lại của tỉnh Bến Tre).

Qnl: được xác định theo Mục II.3 của Bảng giá dự toán ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của Ủyban nhân dân tỉnh.

b.2. Đối với chi phí máy thi công trongdự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bảng giá ca máy và thiết bị thicông xây dựng công trình được công bố tại Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17/3/2011 của Ủy bannhân dân tỉnh (đãxây dựng với mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng đối với vùng IIIvà 830.000 đồng/tháng đối với vùng IV) thì được cộng thêm khoản chênh lệchchi phí nhân công (Qnc)và chi phí nhiên liệu, năng lượng (Qnl), trong đó:

Qnc = SCi x NCi x(KĐCNC – 1)

Ci: Số ca của loại máy thi công i

NCi: Chi phí tiền lương thợ lái máy thi công i, xác định theo Bảng giá camáy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KĐCNC: Hệ số điều chỉnh nhân công, KĐCNC = 1,34 áp dụng đối với công trình thuộcvùng III (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành); KĐCNC = 1,61 áp dụng đối với công trình thuộcvùng IV (các huyện còn lại của tỉnh Bến Tre).

Qnl: được xác định theo Mục IV.3 của Bảng giá ca máy và thiết bị thi côngxây dựng công trình công bố kèm theo Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với những công tác xây dựng cơ bản, dịch vụ công ích đô thị, duytrì, quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung trong Khu công nghiệp, sảnxuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước ... mà Ủy ban nhân dân tỉnhkhông có ban hành đơn giá thì các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tự xây dựng đơn giá(hoặc xây dựng phương pháp điều chỉnh đơn giá - nếu đã xây dựng đơn giá) trêncơ sở mức lương đầu vào qui định tại Điều 4, Thông tư số 01/2015/TT-BXD cácqui định của Nhà nước về lập, quản lý chi phí và tự chịu trách nhiệm.

III. Quy định áp dụng

1. Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm ngày 15/5/2015 thìthực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng,dự toán gói thầu xây dựng phê duyệt sau thời điểm ngày 15/5/2015 thì việc xác địnhđơn giá nhân công thực hiện theo Hướng dẫn này.

3. Đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng,dự toán gói thầu xây dựng phê duyệt trước thời điểm ngày 15/5/2015 thì thực hiệnnhư sau:

- Đối với các gói thầu chưa mở thầu hoặc chưa ký hợp đồng giao thầu (trườnghợp chỉ định thầu) thì điều chỉnh lại dự toán gói thầu xây dựng theo Hướng dẫnnày để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với các gói thầu đã mở thầu hoặc đã ký hợp đồng giao thầu (trường hợpchỉ định thầu) thì thực hiện các bước tiếp theo theo các quy định trước đây.

4. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một sốkhoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếptục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Công văn này thay cho Công văn số 5708/UBND-TCĐT ngày 09 tháng 12 năm 2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tốithiểu mới từ 01/10/2011 để áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từngày 15/5/2015.

Trong quá trình thực hiện hướng dẫn này, nếu gặp khó khăn vướngmắc, đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để nghiên cứu giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Xây dựng (báo cáo);
-
UBND tỉnh (báo cáo);
-
Ban GĐ SXD;
-
Các phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở;
-
Đăng Website SXD;
-
Lưu: VT, Phòng Kinh tế, T.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận