TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 819/TCHQ-KTTT
V/v: Thực hiện chính sách NĐH

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành Phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH điều hòa không khí CARRIER
48 Nguyễn Thông - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/2005/CV-CVN ngày 21/10/2005 và công văn số 01/2006/CV-CVN ngày 12/01/2006 của Công ty TNHH điều hòa không khí Carrier về việc giải trình đóng gói hàng nhập khẩu và xin giải tỏa cưỡng chế nhập khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về việc giải tỏa cưỡng chế: về vấn đề này ngày 23/01/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 295/TCHQ-KTTT trả lời Công ty TNHH điều hòa không khí Carrier và hướng dẫn Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

2- Về việc xử lý thuế linh kiện điều hòa không khí do công ty TNHH điều hòa không khí Carrier nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa:

Đối với các lô hàng linh kiện điều hòa không khí, Công ty TNHH điều hòa không khí Carrier nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa, do thực tế nhập khẩu không đúng với Danh mục đăng ký đã được Bộ Công nghiệp kiểm tra xác nhận (tại Danh mục đăng ký được Bộ Công nghiệp kiểm tra, xác nhận là các linh kiện rời, nhưng thực tế nhập khẩu một số chi tiết đã được gá sẵn thành cụm hoặc gá theo hình dáng đặc trưng cơ bản của sản phẩm nguyên chiếc, nên Đoàn kiểm tra của Tổng cục Hải quan đã có ý kiến và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định truy thu thuế), nhưng theo giải trình của công ty tại công văn số 11/2005/CV-CVN nêu trên và ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 290/BCN-KHCN ngày 16/01/2006, lý do một số chi tiết không để rời như xác nhận của Bộ Công nghiệp, mà khi nhập khẩu đã gá, lắp với nhau là để thuận tiện, đảm bảo chất lượng, tránh biến dạng, hư hỏng khi vận chuyển, khi sản xuất phải tháo rời để kiểm tra chất lượng và đưa và dây chuyền lắp ráp theo một quy trình công nghệ bắt buộc.

Do vậy để xử lý dứt điểm vụ việc trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ chế độ quy định, kiểm tra thực tế việc nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, thực hiện nội địa hóa sản phẩm các lô hàng linh kiện điều hòa không khí của Công ty TNHH điều hòa không khí Carrier đang vướng mắc nêu trên, xác định tỷ lệ nội địa hóa thực tế, để áp dụng đúng mức thuế suất theo tỷ lệ nội địa hóa thực tế. Trường hợp xác định có vi phạm sẽ bị truy thu thuế và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH điều hòa không khí Carrier được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An