BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/TCT-CS
V/v miễn thuế tài nguyên nước thiên nhiên sử dụng nuôi trồng thủy sản.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời Công văn số 1226/CT-TTHT ngày 24/10/2012 của CụcThuế tỉnh Đồng Tháp về miễn thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng nuôi trồngthủy sản và sản xuất cá giống, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 5, Điều 9 Luật Thuế tài nguyên năm 2009 quyđịnh: “5. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp, diêm nghiệp, nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thácphục vụ sinh hoạt.”.

- Tại Hệ thống ngành kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quy định ngành cấp 1,mã 01: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tại phân ngành cấp 2, mã03 quy định ngành”Khai thác, nuôi trồng thủy sản”.

- Tại điểm 5c, Mục I, Phần II Thông tư số 06/2009/TT-BNNngày 10/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựngquy hoạch sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, bố trí dân cư đối với 61 huyện nghèoquy định:”c. Quy hoạch sản xuất ngư nghiệp

- Xác định quy mô, cơ cấu và phân bổ nuôi trồng thủy sảntrên địa bàn huyện.

- Đề xuất mô hình sản xuất và tổ chức sản xuất ngư nghiệpphù hợp với các vùng và loại hình sản xuất chính; xác định hướng phát triển củatừng vùng và mô hình tổ chức sản xuất phù hợp.

- Xác định các loại sản phẩm và quy mô nuôi trồng thủy sảnchính của huyện kết hợp với duy trì, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng hóanguồn thu nhập của người nông dân.

- Bố trí phát triển các vùng sản xuất thủy sản gắn với pháttriển hệ thống chế biến, tiêu thụ sản phẩm và cơ chế liên kết vùng nguyên liệu.

- Xác định khối lượng cần hỗ trợ sản xuất và cung cấp dịchvụ khuyến ngư, hỗ trợ con giống sản xuất theo quy định Chương trình hỗ trợ giảmnghèo.”

Căn cứ các quy định nêu trên, quy định ngành thủy sản baogồm phân ngành “Khai thác, nuôi trồng thủy sản” tại Hệ thống ngành kinh tế banhành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg nêu trên là không trái với quy địnhngành ngư nghiệp tại khoản 5, Điều 9 Luật Thuế tài nguyên năm 2009, thống nhấtvới quy định về quy hoạch sản xuất ngư nghiệp.

Do đó, tổ chức, cá nhân khai thác nước thiên nhiên dùng chohoạt động nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng miễn thuế tài nguyên theo quyđịnh tại khoản 5, Điều 9 Luật tài nguyên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC,CST;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn