BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 8191/BGTVT-TC
V/v Cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải nhận đượcvăn bản 12977/BTC-QLG ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính về việc đề nghị cử cánbộ tham gia Hội đồng định giá để xem xét quyết định phương án xử lý đối vớichiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 31C-6868 thu hồi từ dự án PMU18 (nay là Banquản lý dự án 2). Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về xe ô tô biển kiểm soát31C-6868: Căn cứ vào ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4237/BTC-QLCS ngày10/4/2008, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1064/QĐ-BGTVT ngày18/4/2008 bán đấu giá xe ô tô này và thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Theoquy định tại Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính vềhướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bánđấu giá; Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫnviệc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá, BộGiao thông vận tải đã có Quyết định số 1298/QĐ-BGTVT ngày 9/5/2008 thành lậpHội đồng bán đấu giá xe ô tô này và đang làm thủ tục bán đấu giá theo quy định.Do vậy không cần phải có Hội đồng định giá của Bộ Tài chính như nêu tại văn bản12977/BTC-QLG ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính.

2. Nếu cần thiết cử cán bộ thamgia Hội đồng định giá theo yêu cầu của Bộ Tài chính thì Bộ Giao thông vận tảicử ông Phạm Huy Hiếu, chuyên viên chính Vụ Tài chính tham gia thành viên Hộiđồng.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xétthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường