TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8196/CT-THNVDT
Về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thành phố.
(Sở Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy bannhân dân thành phố tại Công văn số 3431/UBND-ĐTMT ngày 17/07/2010 theo Công vănsố 1173/TTg-KTN ngày 14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc trongviệc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cục thuếthành phố có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của Ủy ban nhân dânquận huyện và Chi cục thuế thì đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân: đượccông nhận quyền sử dụng đất ở đối với phần đất đang sử dụng, được cơ quan có thẩmquyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ở có phần diệntích vượt hạn mức hoặc phần diện tích vượt hạn mức có nguồn gốc lấn chiếm, giaođất không đúng thẩm quyền mà chưa nộp tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2004,được giao đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn 50 năm (hoặclâu dài) theo khoản 6 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 tiếp nhận trong năm 2010 đãquá hạn giải quyết nhưng Ban Chỉ đạo vẫn chưa có văn bản hướng dẫn việc lập hồsơ, thủ tục để thẩm định xác định giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng quyềnsử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Do đó, để giải quyết hồ sơ theođúng quy định cho người dân, Cục thuế thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo hướng dẫnviệc lập hồ sơ thủ tục làm cơ sở để Ủy ban nhân dân quận huyện, Chi cục thuếquận huyện thực hiện việc xác định:

- Giá trị đất nông nghiệp đượcchuyển mục đích sang đất ở đối với phần diện tích đất vượt hạn mức.

- Giá đất ở phù hợp với giá chuyểnnhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường đối với phần đất ở vượt hạnmức hoặc phần diện tích đất ở vượt hạn mức có nguồn gốc lấn chiếm, giao đấtkhông đúng thẩm quyền mà chưa nộp tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2004.

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đấtđối với hộ gia đình cá nhân được giao đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nôngnghiệp, thời hạn 50 năm (hoặc lâu dài) theo khoản 6 Điều 50 Luật đất đai năm2003.

Cục thuế thành phố kính đề nghị BanChỉ đạo sớm có văn bản hướng dẫn làm cơ sở cho cơ quan thuế tính và thu tiền sửdụng đất theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTC- Cục QLCS “Để báo cáo”.
- Tổng Cục Thuế “Để báo cáo”.
- UBNDTP “Để báo cáo”.
- Sở Tài chính.
- Sở Xây dựng.
- UBND Quận Huyện.
- CCT Quận Huyện.
- Phòng: Pháp chế, TTHT.
- Lưu (HCLT, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử