BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81TCT/NV7
V/v trả lời chính sách ưu đãi thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2030/CT-NV ngày 27/12/2002 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai xin ý kiến về chính sách ưu đãi tiền thuê đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1, Mục IV, Thông tư số Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư... quy định việc ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất như sau: “... Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mà không thuê đất của Nhà nước hoặc thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất mà cơ sở sản xuất kinh doanh đã thuê của Nhà nước trước đây, kể cả trường hợp phần diện tích đất thực hiện dự án đầu tư, cơ sở chưa ký hợp đồng thuê đất của Nhà nước, nhưng cơ sở đã thực tế sử dụng trước thời điểm thực hiện dự án và cơ quan thuế đã quản lý thu tiền thuê đất thi không đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ vào quy định trên; Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư nhưng không trực tiếp thuê đất của Nhà nước mà đi thuê lại đất của các doanh nghiệp khác thì không đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương