BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 82/BXD-KTQH
V/v trả lời công văn số 726/BQL-QHXD ngày 28/11/2008 của Ban QLKCN Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh

Trả lời côngvăn số 726/BQL-QHXD ngày 28/11/2008 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnhBắc Ninh về một số nội dung liên quan tới quy hoạch xây dựng và quyền sở hữucông trình; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối vớicác Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh nằm trong Danh mục quy hoạch các Khu côngnghiệp (KCN) Việt Nam đến năm 2020 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủtrương đầu tư theo mô hình KCN - Đô thị và Dịch vụ do một chủ đầu tư thì việclập quy hoạch chi tiết xây dựng có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Nếu KCN cóvị trí khu đất nằm liền kề, giáp ranh giới với Khu đô thị và dịch vụ thì có thểlập 01 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng để đảm bảo thống nhất về kiến trúccảnh quan, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như các giải phápbảo vệ môi trường (như khoảng cách ly xây xanh, hướng gió chủ đạo…) giữa KCN vàKhu đô thị, dịch vụ;

- Nếu KCN cóvị trí khu đất không nằm liền kề, cách xa Khu đô thị và dịch vụ thì cần lập 02đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng riêng biệt ( 01 đồ án cho KCN và 01 đồ án choKhu đô thị, dịch vụ);

2. Việc cấpGiấy chứng nhận đầu tư xây dựng hạ tầng cho Khu công nghiệp cần tách riêng,không chung với Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị và dịch vụdo các cơ chế, chính sách về đất đai, phí sử dụng đất… của Nhà nước áp dụng choKCN khác với Khu đô thị và dịch vụ.

3. Căn cứ vàoMục d Khoản 2 Điều 37 của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ:thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với côngtrình xây dựng nằm trong ranh giới Khu công nghiệp có thể do Ban quản lý cácKCN, Khu chế xuất cấp nhưng phải được sự uỷ quyền của UBND tỉnh; và có sự phốihợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tại địa phương đảm bảo sự thống nhất quản lý nhànước trên địa bàn. Trường hợp Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấpvà ký giấy chứng nhận thì phải đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo đúngnguyên tắc đã quy định tại điểm 4.12 khoản 4 Mục VI của Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ.

Do các côngtrình nhà ở, công trình dân dụng… không nằm trong ranh giới của KCN, Khu chếxuất nên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình không thuộc thẩmquyền của Ban quản lý các KCN, Khu chế xuất. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sởhữu công trình nhà ở, công trình dân dụng… thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnhhoặc Cơ quan chuyên môn được uỷ quyền theo đúng các quy định của Pháp luật.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng để Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
UBND tỉnh Bắc Ninh;
Sở Xây dựng Bắc Ninh;
Lưu VP, KTQH (NHL-02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính