BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 82/BXD-KTXD
V/v: Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Khaithác công trình thuỷ lợi và thoát nước thành phố Hưng Yên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 96/CTy-TC ngày 15/6/2010 củaCông ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi và thoát nước thànhphố Hưng Yên về công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

- Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc được lập dự toán riêngtheo hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm nén tĩnh cọc theođề cương được tổ chức tư vấn thiết kế chấp thuận. Chi phí công tác thí nghiệmnén tĩnh cọc thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của dựán.

- Về nguyên tắc chủ đầu tư thanh toán chi phí thí nghiệm néntĩnh cọc cho đơn vị tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc. Trường hợp trong hợp đồngxây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đã thoả thuận giá hợp đồng baogồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc thì việc thanh toán thực hiện theo hợpđồng đã ký kết.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi vàthoát nước thành phố Hưng Yên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh