BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 82/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

Kínhgửi: Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Trả lời Văn bản số 37/CV-QLKH ngày14/5/2008 và Văn bản số 41/CV-QLKH ngày 5/6/2008 của Viện Công nghiệp Giấy vàXenluylô đề nghị hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khảthi xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giaiđoạn II, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXDngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí tưvấn đầu tư và xây dựng, thì định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thiđược tính bằng tỷ lệ % giá trị xây lắp và thiết bị công trình (chưa có thuế giátrị gia tăng) trong báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt. Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BCT ngày 25/12/2007 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyênliệu phục vụ mở rộng Nhà máy Giấy Bãi Bằng giai đoạn II, Chủ đầu tư và Nhà thầutư vấn xác định giá trị xây lắp và thiết bị được duyệt, trên cơ sở mức chi phítương ứng theo hướng dẫn trong Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD xác định chi phítư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án. Đối với Dự án đầu tư xây dựngvùng nguyên liệu phục vụ mở rộng Nhà máy Giấy Bãi Bằng giai đoạn II, giá trịxây lắp để xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm cácchi phí để xây dựng rừng nguyên liệu giấy đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho nhucầu sản xuất của Nhà máy giai đoạn II. Đề xuất của Viện Công nghiệp Giấy vàXenluylô trong Văn bản số 41/CV-QLKH là hợp lý.

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylôcăn cứ ý kiến trên để trao đổi với Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo qui định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh