Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 82/TCHQ-KTTT
NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
MẶT HÀNG MÌ CHÍNH NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua xem xét khiếu nại của doanh nghiệp sản xuất trong nước về tình hình nhập khẩumặt hàng mì chính và xu hướng ngày càng hạ thấp giá mua thực tế ghi trên đồngngoại thương của các doanh nghiệp nhập khẩu nhằm mục đích trốn thuế.

Căn cứ nguyên tắc định giá tính thuế nhập khẩu quy định tạiĐiều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ;

Căn cứ điểm 3 mục I Thông tư số 92/1999/TT /BTC ngày24/7/1999 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền ấn định trị giá tính thuế củaTổng cục Hải quan đối với những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nướcquản lý giá có đủ điều kiện áp giá hợp đồng nhưng giá ghi trên hợp đồng quáthấp;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất áp dụng giá mặt hàngmì chính nhập khẩu như sau:

1. Giá tính thuế mặt hàng mì chính nhập khẩu được áp dụngtheo giá ghi trên hợp đồng nếu có đủ các điều kiện sau:

* Hồ sơ nhập khẩu có đủ các điều kiện theo quy định tạiThông tư số 82/1997/TT /BTC ngày 11/11/1997; Thông tư số 92/1999/TT /BTC ngày24/7/1999 của Bộ Tài chính.

* Giá ghi trên hợp đồng ngoại thương đạt từ 90% trở lên sovới mức giá tối thiểu mặt hàng cùng loại quy định tại bảng giá ban hành kèmtheo Quyết định số 594/2001/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2001 của Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp mặt hàng mì chính nhập khẩu không đủ các điềukiện nêu trên áp giá theo giá tối thiểu quy định tại bảng giá.

3. Công văn này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyký và thay thế những văn bản quy định áp giá mặt hàng mì chính nhập khẩu trướcđây không phù hợp với Công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thànhphố biết và triển khai thực hiện.