công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 82 TCT/NV7
NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GỖ RỪNG TRỒNG CHƯA QUA CHẾ BIẾN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời Công văn số1214 CT-NV ngày 18/12/2002 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về mức thuế suất thuếgiá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với sản phẩm gỗ rừng trồng chưa qua chếbiến, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 - mục II - Phần A - Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: "Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sảnphẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành các sảnphẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất vàbán ra" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 2.26 - mục II - Phần B - Thông tư số122/2000/TT-BTC nêu trên còn quy định mức thuế suất thuế GTGT là 5% đối với:"Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa qua chế biến hoặc chỉqua sơ chế... trừ các sản phẩm do các tổ chức, cá nhân sản xuất trực tiếp bánra không chịu thuế GTGT..."

Căn cứ các quy định trên đây thì sản phẩm gỗ khai thác từrừng trồng chưa qua chế biến của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán rathuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; trường hợp các cơ sở kinh doanh thu muasản phẩm gỗ rừng trồng chưa qua chế biến để tiếp tục bán ra thì áp dụng mứcthuế suất thuế GTGT là 5%. Sản phẩm gỗ, măng chưa qua chế biến khai thác từrừng tự nhiên và các sản phẩm lâm sản đã qua chế biến khi bán ra áp dụng mứcthuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết vàhướng dẫn các đơn vị thực hiện.