THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 82/TTg-QHQT
V/v duyệt sử dụng vốn vay ODA Phần Lan đối với dự án Xây dựng cầu Rào II – Hải Phòng

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 347/BTC-QLN ngày 08 tháng 01 năm 2010) về việc phê duyệt sử dụng vốnvay ODA của Phần Lan đối với dự án “Xây dựng cầu Rào 2”, tiếp theo công văn số 1044/TTg-QHQT ngày 25 tháng 6 năm 2009 phê duyệt hạn mức vay ODA của Phần Lan đốivới Dự án “Xây dựng cầu Rào 2”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng vốn tín dụng ưuđãi của Phần Lan trong khuôn khổ Hiệp định khung ký ngày 05 tháng 11 năm 2003giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng BNP Paribas đối với dự án “Xây dựng cầu Rào 2”với tổng số vốn vay ODA là 22.772.340 Euro.

2. Giao Bộ Tài chính thực hiện cácthủ tục theo quy định của Hiệp định để giải ngân cho Dự án theo cơ chế tàichính trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng