ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/UBND-ĐTMT
Về thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Khu A - Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;
- Cục Thuế thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7

Tiếp nhận Công văn số 9191/VPCP-KTN ngày 27 tháng12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian hoàn thành việcnộp tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản kiếnnghị Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn lần chót thời gian hoàn thành việc nộptiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Khu A Khu đôthị mới Phú Mỹ Hưng đến hết ngày 09 tháng 3 năm 2012 và đã được Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải đồng ý tại Công văn nêu trên.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, giao CụcThuế thành phố và Ban Quản lý Khu Nam chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xâydựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận 7, Công tyTNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng và các đơn vị có liên quan đề xuất biện pháp, kế hoạchtriển khai, thời gian giải quyết dứt điểm việc tiếp nhận và thụ lý hồ sơ; trìnhthu hồi và giao đất; ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và hoàn thành việc thunộp tiền sử dụng đất trước hoặc đúng thời gian quy định; báo cáo kế hoạch thựchiện cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 18 tháng 01 năm 2012.

2. Trường hợp để xảy ra chậm trễ, kéo dài, quá thờigian quy định sẽ được tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhânvi phạm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Công ty TNHH LD Phú Mý Hưng;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng CV, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT/C)D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín