VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/VPCP-CN
V/v cảng liên doanh Bà Rịa-Serece xin mở rộng

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng Chủ tịch nước.

Công ty liên doanh Bà Rịa-Serece (văn thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2002 gửi Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đồng gửi Thủ tướng Chính phủ) đề nghị cho phép mở rộng cảng Phú Mỹ (thuộc Công ty liên doanh Bà Rịa-Serece) về phía hạ lưu. Về vấn đề này, thừa lệnh Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ xin có ý kiến như sau:

1. Về Quy hoạch hệ thống cảng biển trên sông Thị Vải-Cái Mép:

Sông Thị Vải-Cái Mép có chiều dài hơn 50 km, có mực nước sâu, lòng sông rộng, ít sa bồi nên thích hợp đầu tư xây dựng cảng biển. Đây là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, nên có nhu cầu phát triển cảng biển lớn, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 28/2/1998 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cảng khu vực Thị Vải-Vũng Tàu và số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 về phê duyệt tổng thể quy hoạch cảng biển Việt Nam đã quy hoạch 24 điểm làm cảng tại khu vực này.

Tuy nhiên, vì lý do, hệ thống cảng biển nơi đây chưa phát triển đúng với tiềm năng. Khu vực này có 6 dự án dự kiến liên doanh với các đối tác nước ngoài đầu tư xây dựng cảng, nhưng hiện nay chỉ có hai dự án mới triển khai, đó là cảng chuyên dùng của Công ty VEDAN và cảng Phú Mỹ thuộc Công ty liên doanh Bà Rịa-Serece. Đa số đối tác nước ngoài tham gia các dự án liên doanh xây dựng cảng để dành chỗ, giữ đất, chờ thời, không triển khai đầu tư, do đó đã gây ra những khó khăn nhất định cho quản lý, phát triển cảng biển (Báo cáo số 1211 ngày 24/4/2000 của Bộ Giao thông vận tải).

2. Về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với việc mở rộng cảng thuộc liên doanh Bà Rịa-Serece:

Công ty liên doanh Bà Rịa-Serece được cấp phép từ năm 1993 với tổng vốn đầu tư là 6 triệu USD với chức năng xây dựng một cảng chuyên dùng cho XNK nông sản và phân bón. Sau 4 lần điều chỉnh giấy phép, Công ty được kinh doanh cảng tổng hợp (ngoài phân bón và nông sản) và vốn đầu tư tăng lên 19 triệu USD.

Cảng Phú Mỹ thuộc Công ty liên doanh Bà Rịa-Serece có tổng chiều dài ban đầu là 500 m mép nước. Năm 1998, được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp thêm 200m Mép nước nhưng đến nay (đã qua 5 năm), cảng chưa đầu tư gì. Do đó việc cảng xin thêm đất để mở rộng về phía hạ lưu là không thực tế. Trong khi đó, dự án nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ (do Tổng công ty Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư) được xây dựng với dây truyền công nghệ đòi hỏi phải có một bến cảng xuất sản phẩm của nhà máy (nếu vị trí cảng xuất sản phẩm quá xa nhà máy sẽ dẫn đến việc thay đổi chu trình công nghệ). Vì vậy, trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành liên quan và của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại cuộc họp ngày 23 tháng 7 năm 2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý địa điểm xây dựng cảng cho Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ tại vị trí phía hạ lưu cảng Bà Rịa-Serece (lô đất chưa giao cho bất cứ chủ đầu tư nào).

Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch phát triển cảng biển đã được phê duyệt; bảo đảm hiệu quả cho nhà máy sản xuất phân bón và cũng không thể cấp đất cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ dành chỗ, chờ thời, không triển khai đầu tư gây khó khăn cho phát triển cảng theo quy hoạch của nước ta.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp báo cáo Chủ tịch nước./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý