VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 82/VPCP-QHQT
V/v tham dự Phiên họp lần thứ 6 UBHH về Hợp tác KH&CN VN-HK

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 3165/BKHCN-HTQT ngày 04 tháng 12 năm 2007) về việc tham dự Phiên họp lần thứ 6Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại WashingtonD.C, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Khoa học và Công nghệ cử đoàn tham dự Phiên họplần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ dolãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn với sự tham dự của đại diệncác Bộ, ngành có liên quan đến hợp tác khoa học và công nghệ với Hoa Kỳ tạiWashington D.C (Hoa Kỳ) từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 2 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc