BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 820/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với kế toán trưởng trong công ty cổ phần.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

Ban bạn đọc - Thời báo Kinh tế Việt Nam
(Đ/c: 96 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 35/CV-TBKT ngày 08/02/2007 củaThời báo Kinh tế Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên thì công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền tự xây dựng hệt hống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước ban hành và phảiđăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước thì việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc giữ chức vụ gì xếp lương theochức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn xếp hạng công ty.

Như vậy, đối với kế toán trưởng mới được bổ nhiệm của Công ty cổ phần xếp hạng II áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước thì xếp vào chức danh kế toán trưởng của công ty hạng II, Bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toántrưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ.

2/ Theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiệnNghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì việc trả lương cho người lao động thuộc quyền quyết định của doanh nghiệp dựa trên cơ sở quy chế trả lương do doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn công ty đồng thời phải phổ biến đến người lao động.

Như vậy, việc xác định mức lương trả cho chức danh kế toán trưởng bằng, cao hơn hoặc thấp hơn Phó Giám đốc phải căn cứ vào việc đánh giá mức độ phức tạp, tính trách nhiệm của từng chức danh đòi hỏi và docông ty quy định trong quy chế trả lương của công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Thời báo Kinh tế Việt Nam biết và trả lời bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân