Công Văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 820TCT/AC NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC XỬ LÝ HOÁ ĐƠN KHÔNG HỢP PHÁP

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Khánh Hoà,

Trảlời công văn số 62/CT /TTr ngày 18-01-2002 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việcxử lý đối với hoá đơn không hợp pháp (hoá đơn giả, hoá đơn chênh lệch giữa cácliên, hoá đơn bị cạo sửa, tẩy xoá… ); Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Hướng dẫn xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp tại Quyết địnhsố 1126 TCT/QĐ/AC ngày 12-7-2001 của Tổng cục thuế (thay thế Quyết định số 1537TCT/QĐ/AC ngày 19-11-1999 của Tổng cục thuế) không trái với hướng dẫn tại côngvăn số 11218/TC-TCT ngày 22-11-2001 củaBộ Tài chính. Khi phát hiện hoá đơn giả, hoá đơn bất hợp pháp, cơ quan thuếphải xác minh nguyên nhân của hành vi vi phạm để xử lý đúng người, đúng hành vivi phạm. Cụ thể là: Khi phát hiện hoá đơn do người bán hàng lập là hoá đơn giả,người mua hàng yêu cầu người bán hàng lập lại hoá đơn bán hàng đúng theo chế độquy định để làm căn cứ tính thuế. Người bán hàng phải lập lại hoá đơn đồng thờibị xử phạt vi phạm hành chính do sử dụng hoá đơn giả. Trường hợp người mua hàngkhông chứng minh được tên, mã số thuế, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đã giao hoá đơn giả khi bánhàng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời hoá đơn mua hàng đó khôngđược khấu trừ thuế giá trị gia tăng và không được tính vào chi phí hợp lý khixác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.