ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 820/UB
Về quản lý tiền mặt

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 1977

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc các sở, Thủtrưởng các cơ quan ban, ngành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minhthì đến nay còn nhiều sở, ban, ngành vẫn đến Ngân hàng Quận I rút tiền mặt hàng200.000đ- 700.000đ một tháng đem về sở, sau đó phát lương và các khoản trực tiếpcho các quận, huyện mà không để các phòng, ban thuộc các quận được mở tài khoảngiao dịch và lãnh tiền hàng tháng ngay ở Ngân hàng các quận huyện, làm như vậycó nhiều điều bất lợi và gây lãng phí tiền mặt của Nhà nước như :

- Bộ máy tài vụ của Sở sinh cồng kềnh.

- Tiền mặt để nhiều dễ xảy ra mất trộm, cắp.

- Hàng ngày Ngân hàng Thành phố lại phải mang ô tô đi cácNgân hàng quận, huyện chở tiền về để có đủ phát cho các sở, các ngành, tốn kémxăng dầu.

Để khắc phục tình trạng tên, Ủy ban nhân dân Thành phố quyđịnh cách làm như sau :

- Ngân hàng cho các phòng, ban của các ngành ở quận, huyện(phòng giáo dục, phòng giao thông vận tải, phòng lương thực, phòng tài chánh,phòng nông nghiệp, phòng lao động, phòng thương binh xã hội, phòng nhà đất,v.v..) mỡ mỗi đơn vị một tài khoản chuyên chi để giao dịch, lĩnh tiền lươngtháng 2 kỳ và các khoản kinh phi tiêu hàng tháng ngay tại Ngân hàng các quận,huyện (quận, huyện nào mở ở quận huyện đó).

- Hàng tháng các sở duyệt các bảng lương và các bảng dự trùchi tiêu cho các phòng cấp quận, huyện (thuộc ngành mình) xong, thông báo bằngvăn thư cho Ngân hàng Thành phố (nơi mà Sở có tài khoản giao dịch) để trích tàikhoản của sở chuyển về cho các quận lĩnh ra chi tiêu, kể các lương giáo viêncác cấp

Ngân hàng Nhà nước Thành phố cần hướng dẫn, giúp đỡ các sở,ngành để chấp hành đúng tinh thần công văn này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu