VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8204/VPCP-KGVX
V/v thời điểm thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi đến 85 tuổi

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 15871/BTC-HCSN ngày 10 tháng 11 năm 2009 về việc thời điểm thựchiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi đến 85 tuổi, thay mặtThủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chínhvề thời điểm thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi đến85 tuổi. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo với Thường vụ Quốc hội và Quốchội vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ trưởng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; Các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ