VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8207/VPCP-KGVX
V/v thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại văn bảnsố 2068/TTr-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2015, số 3708/BHXH-CSYT ngày 28 tháng 9 năm 2015về đề nghị cho phép Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiệnphương pháp giámđịnh bảo hiểm ytế tập trung theo tỷ lệ; ý kiến của BộTài chính tại văn bản số 10020/BTC-HCSN ngày 22 tháng 7 năm 2015, Bộ Y tế tại văn bản s 5535/BYT-BH ngày 04 tháng 8 năm 2015, s 6894/B YT-BH ngày 16 tháng 9năm 2015 về góp ý đối với phương pháp giám định bo hiểm y tế tập trungtheo tỷ lệ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉđạo như sau:

1. Đồng ý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện phương pháp giám địnhbảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ đối với tất cảcác cơ sở khám, chữa bệnh bảohiểm y tế trên phạm vi cả nước;

2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy trình giám định tập trungtheo tỷ lệ theo thẩm quyền và tổ chứcthực hiện thống nhất trong hệ thng bảohiểm xã hội nhằm bảo đảmthanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểmy tế theo đúng quy định của pháp luật;

3. Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn theo thẩm quyền những nội dungliên quan đến việc thực hiện phươngpháp giám định bảo hiểm y tế tập trungtheo tỷ lệ (nếu cần thiết), bảo đảm thực hiện theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định