BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8209/TCHQ-TCCB
V/v tiếp nhận công chức chuyển công tác

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố HồChí Minh.

Trả lời Công vănsố 2194/HQHCM-TCCB ngày 12/8/2015 của Cục Hải quanthành phố H Chí Minh về việc tiếp nhận công chức chuyển công tác, Tng cục có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm các thủ tục tiếp nhậncông chức chuyển công tác về đơn vị đối với bà Bùi Thị Kiều Trang, sinh năm1977, công chức Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh.

2. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc thẩm tra, xác minh lýlịch gia đình (tại nơi cư trú), văn bằng chuyên môn nghiệp vụ theo h sơ dự tuyển; lấy nhận xét, đánh giácán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và kết quả công táctại đơn vị đang quản lý công chức đối với bà Bùi Thị Kiều Trang. Đơn vị chịutrách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác vềnhững thông tin xác minh, thẩm tra đối với cán bộ đề nghị chuyển công tác.

- Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, nếu xét thấy bà Bùi Thị Kiều Trang đáp ứng đủyêu cầu quy định, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi đơn vịđang quản lý công chức đề nghị ra quyết định điều chuyển và chuyển toàn bộ hồsơ cán bộ của bà Bùi Thị Kiều Trang về Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đểlàm thủ tục tiếp nhận.

- Căn cứ quyết định điều chuyển và hồ sơ cán bộ, Cục Hải quan thành phố HồChí Minh ban hành quyết định tiếp nhận và xếp lương đối với bà Bùi Thị KiềuTrang theo hướng dẫn tại điểm 1.2.3 mục 1, phần III của Công văn số 6999/TCCBngày 18/11/2009 của Tổng cục hướng dẫn thủ tục tiếp nhận công chức chuyểnngành.

Tổng cụcthông báo để đơn vị thực hiện và báo cáo kếtquả về Tổng cục (qua Vụ Tổ chứccán bộ) theo hướng dẫn tại điểm 1.3, mục1, phần III của Công văn số 6999/TCHQ-TCCB dẫn trên./.


Nơi nhận:
-Nhưtrên;
-
TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Ngọc Lợi