BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 821/ĐK
V/v: Bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn 370/ĐK về kiểm tra khí thải

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2006

Kính gửi: Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Căn cứ yêu cầu thực tế khi triển khai thực hiện Quyết định 249/2005/QĐ-TTg về kiểm tra khí thải đối với ô tô đang lưu hành thuộc 05 thànhphố trực thuộc trung ương, để việc kiểm tra khí thải được nghiêm túc nhưngkhông gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, Cục Đăng kiểm Việt nam bổ sung, sửađổi một số nội dung liên quan đến kiểm tra khí thải của phương tiện lắp động cơcháy do nén (điêzen) trong Hướng dẫn kiểm tra khí thải xe cơ giới nhập khẩu vàô tô tham gia giao thông số 370/ĐK ngày 11 tháng 4 năm 2006 như sau:

1. Trước khi thực hiện các chu trình đo, đăng kiểm viên nhấtthiết phải kiểm tra kỹ tình trạng động cơ và kiểm tra thử, xác định tốc độ lớnnhất thực tế của động cơ. Nếu phát hiện thấy có dấu hiệu không đảm bảo an toànhoặc tốc độ lớn nhất thực tế quá cao do hỏng bộ hạn chế tốc độ hay sự điềuchỉnh sai, đạt đến giới hạn nguy hiểm có thể gây hư hỏng động cơ khi đo, yêucầu chủ phương tiện bảo dưỡng, sửa chữa hoặc điều chỉnh lại. Trong trường hợpchủ phương tiện có nhu cầu kiểm tra ngay thì phải ký cam kết chịu trách nhiệmvề hư hỏng có thể xảy ra khi kiểm tra khí thải.

2. Trong trường hợp tốc độ vòng quay không tải lớn nhất thựctế của xe thấp, không đạt được 90% tốc độ ứng với công suất cực đại theo quiđịnh của nhà sản xuất, yêu cầu chủ phương tiện phải điều chỉnh lại trước khiđo. Riêng đối với một số trường hợp đặc biệt (ví dụ như một số xe đầu kéo nhậptừ Mỹ) có đặc tính theo thiết kế nguyên thủy (không phải do sự điều chỉnh độngcơ sai hoặc thao tác đo sai) khống chế tốc độ vòng quay không tải lớn nhất ởgiá trị nhỏ hơn 90% tốc độ vòng quay ứng với công suất cực đại, cho phép tiếnhành kiểm tra khí thải theo tốc độ lớn nhất thực tế xác định được.

3. Đối với Trung tâm Đăng kiểm có thiết bị kiểm tra khí thảiđã được nối mạng, nếu trong phần thông tin phương tiện trên máy tính chưa có sốliệu về số vòng quay ứng với công suất cực đại của động cơ hoặc số liệu nhậptrước đây sai, nhân viên vi tính có trách nhiệm nhập giá trị này. Trong trườnghợp không có tài liệu kỹ thuật, cần tiến hành kiểm tra khí thải theo tốc độ lớnnhất thực tế của động cơ xe vào kiểm định và báo cáo về Phòng Kiểm định xe cơgiới để bổ sung sau.

4. Khi thực hiện các chu trình đo, đăng kiểm viên phải đạpnhanh đến hết hành trình bàn đạp ga và giữ ổn định ở tốc độ lớn nhất theo tínhiệu nhắc trên thiết bị để động cơ tạo ra độ khói cực đại. Thời gian tăng tốctừ số vòng quay nhỏ nhất đến lớn nhất ở mỗi chu trình đo không được vượt quá 2giây đối với phương tiện thông thường. Trong một số trường hợp đặc biệt, do đặctính theo thiết kế nguyên thuỷ của động cơ (không phải do sự điều chỉnh động cơsai hoặc thao tác đo sai), thời gian tăng tốc có thể lớn hơn nhưng không đượcquá 5 giây.

5. Chênh lệch tốc độ lớn nhất ở các chu trình đo không vượtquá 10% giá trị cao nhất. Đối với thiết bị kiểm tra khí thải có chức năng càiđặt khoảng tốc độ lớn nhất thì giá trị giới hạn dưới của khoảng tốc độ cài đặtphải nằm trong phạm vi 10% nhỏ hơn giá trị tốc độ lớn nhất thực tế xác địnhđược khi kiểm tra thử trước khi đo, nhưng không nhỏ hơn 90% giá trị tốc độ vòngquay ứng với công suất cực đại theo qui định của nhà sản xuất động cơ trừ nhữngtrường hợp đặc biệt nêu tại mục 2 trên đây.

6. Quy định về chiều rộng dải đo (chênh lệch lớn nhất của 03kết quả đo sau cùng) trong phụ lục C kèm theo Hướng dẫn 370/ĐK được sửa đổi nhưsau:

- Nếu kết quả đo khói trung bình có giá trị nhỏ hơn hoặcbằng 2,5 m-1 hay 66 %HSU thì chiều rộng dải đo không được vượt quá 0,5 m-1 hay10 %HSU;

- Nếu kết quả đo khói trung bình có giá trị lớn hơn 2,5 m-1hay 66 %HSU thì chiều rộng dải đo không được vượt quá 0,7 m-1 hay 7 %HSU.

7. Các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để bố trí vị trí côngđoạn kiểm tra khí thải hợp lý và có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống hút khíthải để đảm bảo vệ sinh môi trường cho cán bộ, nhân viên.

8. Các đơn vị phải đảm bảo thiết bị kiểm tra khí thải hoạtđộng chính xác và có kế hoạch dự phòng thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ yêucầu kiểm tra.

9. Giám đốc các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới chịu tráchnhiệm tổ chức đào tạo, tập huấn cho đăng kiểm viên chưa có Chứng chỉ và lập báocáo đề nghị Phòng Kiểm định xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo tổ chức kiểm tra cấpChứng chỉ kiểm tra khí thải xe cơ giới.

10. Giám đốc các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phổ biến nộidung các qui định mới về kiểm tra khí thải đến chủ phương tiện và các cá nhân,đơn vị có liên quan.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện)
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo)
- VAQ (để thực hiện)
- Trung tâm tin học, Đào tạo (để PHTH)
- Phòng VAR (để chỉ đạo thực hiện)
- Lưu VAR.

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ban