TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 821/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với lô hàng phôi thép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 112/CV-HTQT ngày 28/02/2006 của Công ty cổ phần thép Việt Ý phản ánh việc lô hàng phôi thép nhập khẩu gồm 16 toa đang nằm tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lào Cai không cho phép chuyển cửa khẩu về ga đường sắt Quốc tế Yên Viên thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội để làm tiếp tục thủ tục. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, do mặt hàng phôi thép nhập khẩu là nguyên liệu dùng cho sản xuất, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh phát sinh các chi phí không cần thiết, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho phép Công ty cổ phần thép Việt Ý được làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng phôi thép nhập khẩu từ cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về làm tiếp thủ tục tại Chi cục Hải quan đường sắt Quốc tế Yên Viên.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và Chi cục Hải quan đường sắt Quốc tế Yên Viên làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng phôi thép nêu trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Việt Ý (thay trả lời);
- Cục HQ TP. Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An