BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

Số: 821/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số O 01/2009/CV-PKT ngày24/11/2009 của Công ty TNHH TM SX Tân Phụng Long về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1d Điều 14 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định: "Kinh doanh các dịch vụ trong KCN phù hợp với quyết định chấp thuận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty".

Tại điểm 7 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hương dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007".

Tại điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Mức thuế suất 20% áp dụng trong thời gian 10 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với : . . . . . c) cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn"

Tại điểm 1c Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với:

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn".

Căn cứ vào quy định nêu trên và văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đối với kỳ tính thuế năm 2004, 2005, 2006 Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 8801/CT-TTHT ngày 12/11/2009 trả lời vướng mắc là phù hợp. Từ kỳ tính thuế năm 2007, Cục thuế kiểm tra cụ thể từ thực tế đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH TM SX Tân Phụng Long về việc có đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư - địa bàn kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP để áp dụng theo quy định tại điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC, điểm 1c Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM SX Tân Phụng Long. (Lô số 10, đường số 7 Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Tính tương xứng trong đền bù đất tái định cư đối với nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trên địa bàn ?