TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 821/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 910 CT/HTr ngày 25/01/2006 của Cục thuế TP Hà Nội v/v thuế suất thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với Hợp đồng xây dựng ký trước ngày 01/01/2004:

Tại Mục II, Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 01/01/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 8482 TC/TCT ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính v/v thuế suất thuế GTGT đối với khối lượng xây lắp dở dang thì: Để được áp dụng mức thuế suất 5% đối với khối lượng xây lắp dở dang của các hợp đồng đã ký trước ngày 01/01/2004, các doanh nghiệp phải đăng ký danh sách với cơ quan Thuế trước ngày 01/6/2004.

Căn cứ các quy định trên thì chỉ có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 01/01/2004 và thực tế đang xây dựng dở dang thì mới được tiếp tục áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Đề nghị Cục thuế kiểm tra, nếu Công ty TNHH Mỹ thuật Hữu Nghị đã đăng ký danh sách với cơ quan Thuế theo quy định thì được áp dụng mức thuế suất 5%.

2. Đối với các hợp đồng xây dựng ký từ ngày 01/01/2004 áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định tại điểm 3.14, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến