VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
-------
V/v:Vốn đối ứng cho dự án vay vốn WB tỉnh Nghệ An
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 135/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2014, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17339/BTC-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2013 về việc hỗ trợ vốn đối ứng cho Dự án "Phát triển đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vinh" vay vốn WB của tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý bố trí vốn đối ứng cho Dự án "Phát triển đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vinh" vay vốn WB của tỉnh Nghệ An (Dự án) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 135/BKHĐT-KTĐN nêu trên.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cần rút kinh nghiệm trong việc Tỉnh đã cam kết bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho Dự án nhưng trong quá trình triển khai thực hiện lại đề nghị Trung ương hỗ trợ, làm bị động đến công tác điều hành ngân sách nhà nước của Trung ương và địa phương.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rút kinh nghiệm trong việc đề xuất và bố trí không đúng quy định số vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương năm 2013 cho tỉnh Nghệ An (5 tỷ đồng) để làm vốn đối ứng cho Dự án trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, QHQT, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng