UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8211/UBND-CN
V/v công bố Bảng giá ca máy Và thiết bị thi công xây dựng công trình

Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chínhphủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xâydựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựngcông trình;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng – Trưởng ban Soạnthảo Đơn giá XDCB tỉnh Nghệ An tại Công văn số 2099/SXD-KTKH ngày 26/11/2007,

UBND tỉnh Nghệ An công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thicông xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan sử dụng vào việc lập Đơn giá xây dựng công trình; lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Thông tư số07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác địnhgiá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Nội dung chi tiết Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xâydựng công trình kèm theo Văn bản này phù hợp với Bảng giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày26/7/2007 của UBND tỉnh (các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể sửdụng để tính toán khi cần thiết).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc