VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8211/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình TC NH III-Tiểu Chương trình 2

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 200/TTr-NHNN ngày 01 tháng 11 năm2010 về kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình Tài chính – Ngân hàng III –Tiểu chương trình 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướngThường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kếtquả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các văn kiện đi kèm đã được đàm phán củaKhoản vay Chương trình Tài chính – Ngân hàng III – Tiểu chương trình 2. Ngânhàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy quyền cho Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làmthủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

3. Ngân hàng Nhànước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tục choviệc ký kết Hiệp định vay.

4. Giao Ngân hàngnhà nước Việt Nam làm chủ tài khoản tiếp nhận vốn của Khoản tín dụng và mua lạisố ngoại tệ giải ngân đó để bổ sung dự trữ ngoại hối của quốc gia tương tự nhưcác khoản vay chương trình trước đây.

Văn phòng Chính phủxin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý