BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8213/TCHQ-TXNK
V/v xác định bò thuần chủng để nhân giống

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1816/HQĐNa-TXNK ngày 27/08/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc xácđịnh lý lịch bò thuần chủng để nhân giống, về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến traođi với quý Bộ như sau:

Đxác địnhtrâu, bò thuần chủng để nhân giống theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam, căn cứ vào ý kiến của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn tại công văn số 129/CN-GSL ngày 10/02/2015, Tổng cục Hải quan đã cócông vănsố 1593/TCHQ-TXNK ngày14/02/2015 hướng dẫn như sau“Để xác định trâu bò để nhân giống thuộc mã số0102.21.00 cần căn cứ vào lý lịch giống. Lý lịch giống vật nuôi được cơ quan cóthẩm quyn của nước xuất khẩu xác nhận và cấp cho từng cá th giống. Các thông tin thể hiện trên lịch giống bao gồm những thông tin chính: S hiệu cá thể, ngày sinh, tên chủ nuôi, phẩm cấpgiống, tiềm năng sản xuất của cá thể vật nuôi và năng suất của bố, mẹ, ông, bà.” (căn cứ vào ý kiếncủa Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn tại công văn số 129/CN-GSL ngày 10/02/2015).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hải quan địaphương có vướng mắc về xác định lý lịch giống thuần chủng. Cụ thể như sau:

Tại Chi cục Hải quan Long Thành thuộc Cục Hải quan Đồng Nailàm thủ tục hải quan cho 02 lô hàng nhập khẩu mặt hàng bò giống từ Australia.Mã số hàng hóa doanh nghiệp khai báo: 0102.21.00. Công ty đã xuất trình giấyxác nhận lý lịch giống do Hiệp hội chăn nuôi bò giống Brahman của Úc cấp(Australian Brahman Breeder’s Association)

Kiểm tra 02 Giấy xác nhậnlý lịch, đối chiếu hướng dẫn tại công văn số 1593/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2015, Cục Hải quan Đồng Nai xác định:

- Cơ quan cấp tại 02 lô hàng nhập khẩu đều là Hiệp hội chăn nuôi bò giốngBrahman của Úc cấp (Australian Brahman Breeder’s Association).

- Các tiêu chí số hiu cá thể, ngày sinh, tên chủ nuôi: trên 02 Giấy xác nhận có thể hiện đầy đủ theo hướng dẫn.

- Các tiêu chí phẩm cấp giống, tiềm năng sản xuất của cá thể vt nuôi và năng suất củabố m, ông, bà: trên 02 Giấy xác nhậnkhông có thể hiện theo hướng dẫn.

- 02 Giấy xác nhận lý lịch giống doanh nghiệp cung cấp không đóng dấu (mộc)của cơ quan cấp.

- Về màu sắc: 02 Giấy xác nhận lý lịch giống có màu sắc khác nhau – 01Giấy xác nhận có viền màu xanh, trắng,01 Giấy xác nhận có viền màu cam vàđen. (xin gửi kèm bản sao màu của 02 Giấy xác nhận lý lịch giống).

Để có cơ sở cho Hải quan địa phương xác định được loạibò thuần chủng để nhân giống làm cơ sở phân loại hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hảiquan đềnghị quý Bộ hỗ trợ xác định:

1. Cơ quan có thẩm quyền được phép cấp Giấy xác nhận lý lịch giống bòtại nước Úc là cơ quan nào? Hiệp hội chăn nuôi bò giốngBrahman của Úc có đủthẩmquyền cấp giấy xác nhận lý lịch Bò giống không?

2. Các Giấy xác nhận lý lịch giống của các cơ quan cấp phép có cần phảiđóng dấu của cơ quan cấp hay không? Trường hợp khôngcó dấu của cơ quancấp thìcó được chp thuận không?

3. Trường hợp các Giấy xác nhận lý lịch giống cùng một cơ quan cấpnhưng khác nhau về màu sắc thì có đượcchấp thuận hay không?

4. Những thông tin nào là cần thiết trên lý lịch giống để xác định loạithuần chủng để nhân giống? Trường hợpcác Giấy xác nhận thiếu một số tiêu chítheo hướng dẫn thì có được chấp nhận hay không?

5. Với lý lịch giống như kèm theo thì có đủ cơ sở xác định được là bògiống thuần chủng để nhân giống haykhông?

Tổng cục Hải quan mong nhận được ý kiến bằng văn bản của quý Bộtrước ngày 18/9/2015.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Công văn 8213/TCHQ-TXNK xác định bò thuần chủng để nhân giống

Công văn 8213/TCHQ-TXNK xác định bò thuần chủng để nhân giống