BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8216/BCT-KHCN
V/v giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH October (ViệtNam)

Trả lời Công văn đề nghị ngày 19tháng 8 năm 2014 của Công ty TNHH October (Việt Nam) (Địa chỉ: Lô II, KCN ViệtHương, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương) về việc vướng mắc trong quá trình thựchiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thươngquy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các aminthơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azotrongcác điều kiện khử trên sản phẩm dệt may, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm trachất lượng hàng hóa số 2716N2.14 KT3/TB ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Trung tâmKỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 3 cho các lô hàng tại Tờ khai nhậpkhẩu số: 100083580700 ngày 29 tháng 7 năm 2014 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh,Bộ Công Thương đồng ý cho phép Công ty TNHH October (Việt Nam) tái xuất 01 lôhàng (Vải Nylon màu đỏ (Maroon Velvet), số lượng: 512 mét). 03 lô hàng còn lại(Vải Nylon màu nâu (Brown Velvet) - số lượng 550 mét, Vải Nylon màu nâu (BrownVelvet) - số lượng 1769 mét, Vải Nylon màu trắng (Ivory Velvet) - số lượng 365mét) đạt yêu cầu về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các aminthơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sảnphẩm dệt may được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam đượcquy địnhtại Thông tư số 32/2009/TT-BCTngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn chophépđối với hàm lượng formaldehyt, cácamin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trênsản phẩm dệt may.

Bộ Công Thương thông báo để Côngty TNHH October (Việt Nam) biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan,
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang