BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8217/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quantỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 216/HQBD-TXNKngày 29/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xửlý nợ thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau

Khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 bổ sung khoản 3 vào Điều 65 Luật quản lý thuế quy định“Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tin phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản thuếđã áp dụng tất cả các bin pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tạikhoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm,kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuấthướng xử lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn nêu trên, sau khi thựchiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thì lập hồ sơ theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý. Trường hợpdoanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã có quyết định giải thể của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền và chủ sở hữu đã bỏ trốn về nước thì lập hồ sơ báo cáo Tổng cục Hảiquan đ xem xét xử lý từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tỉnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang