VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 8217/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu chủng loại than chưa sử dụng hết sang thị trường Nhật Bản

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn 3852/BCT-CNNg ngày 29 tháng 4 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạchvà Đầu tư (công văn số 3853/BKH-KTCN ngày 29 tháng 5 năm 2009), Tài nguyên vàMôi trường (công văn số 1772/BTNMT-ĐCKS ngày 27 tháng 5 năm 2009), Tài chính(công văn số 7962/BTC-TCDN ngày 04 tháng 6 năm 2009); Tập đoàn Công nghiệp Than– Khoáng sản Việt Nam (các công văn số 3512/TKV-XNK1 +KH ngày 23 tháng 6 năm2009, số 91/TKV-KCL ngày 05 tháng 10 năm 2009) về xuất khẩu than, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Việc xuất khẩu than cục và than cámchất lượng tốt trong nước ít có nhu cầu sử dụng (than cám 1, 2, 3) sang thịtrường Nhật Bản và một số nước khác sẽ xem xét sau khi Quy hoạch phát triểnngành than Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét triển vọng đến năm 2025 đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý