BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8218 TC/TCT
V/v: Thuế giá trị gia tăng mặt hàng két an toàn, két sắt

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Trả lời công văn số 3097 TCHQ/KTTT ngày 05/07/2002 của Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng két sắt nhập khẩu Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, công văn số 3171 TC/TCT ngày 03/04/2001 của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi có sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu tại Quyết định số 137/2001/QĐ/BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trừ 03 mặt hàng đã được hướng dẫn cụ thể về mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tại công văn số 3171TC/TCT ngày 03/04/2001 của Bộ Tài chính các mặt hàng khác mặc dù có sửa tên, sắp xếp lại mã số (hướng dẫn tại công văn số 577TC/TCT ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính) nhưng mức thuế  suất thuế giá trị gia tăng không thay đổi.

Như vậy mặt hàng két an toàn và két sắt thuộc nhóm 8303, có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% các mặt hàng khác  (trữ két an toàn và két sắt) thuộc nhóm 8303, có mức thuế suất thuế gia trị gia tăng là 10%.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An