BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/BCĐQG-XHHT
V/v: triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Chủ tịch ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 09 tháng 01 năm 2013,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xâydựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”(sau đây gọi là Đề án). Để triển khaiĐề án đạt hiệu quả tốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các tỉnh) chỉ đạo ủy bannhân dân các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đềán, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Thành lập ban chỉ đạo xây dựng xãhội học tập các cấp (từ cấp tỉnh tới cấp xã). Thành phần Ban chỉ đạo các cấptỉnh gồm: Lãnh đạo tỉnh (Trưởng ban), Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (PhóTrưởng ban thường trực); các thành viên gồm: lãnh đạo các sở ban, ngành có liênquan và các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ...

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án

a) Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ vàgiải pháp quy định tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”, các tỉnh xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệmvụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

b) Lồng ghépvới các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu đã và đang triển khainhư: Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2015 (theo Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Đàotạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Dạyvà học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” (theoQuyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ);Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyềnthông” (theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2010 của Thủtướng Chính phủ); v v...

c) Tập trung chủ yếu vào việc đẩymạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chính quy tại các cơquan, doanh nghiệp, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ…; ưu tiên cácđối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ, người bị thiệt thòi... và các địaphương có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn.

d) Phân công các đơn vị phụ tráchtheo nhóm đối tượng:

+ Sở Nội vụ: Nhóm cán bộ công chức,viên chức;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nhóm lao động nông thôn;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xãhội: Nhóm những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật;

+ Liên đoàn Lao động tỉnh: Nhóm laođộng trong các doanh nghiệp (Ưu tiên khu chế xuất, khu công nghiệp).

e) Phân công các sở, ban ngành theodõi, chỉ đạo theo địa bàn.

g) Chỉ đạo sở tài chính, sở kế hoạchvà đầu tư phối hợp với sở giáo dục và đào tạo và các ban ngành liên quan hướngdẫn cơ chế tài chính và phân bổ ngân sách cho các hoạt động của Đề án.

3. Quy định về chế độ báo cáo

Hằng năm, các tỉnh định kỳ gửi báocáo về Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập vào tháng 6 và tháng 12 (quađơn vị thườngtrực là Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là một số nội dung hướngdẫn các tỉnh thực hiện triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020”. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghịliên hệ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục thường xuyên) theo địa chỉemail: [email protected] hoặc ông Đồng Văn Bình - Chuyên viên Vụ Giáo dụcthường xuyên theo số điện thoại: 09 4447 4447.

Nơi nhận:
- Như kính gửi; - Phó TTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội KHVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTX,.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Vinh Hiển